Flaga Unii Europejskiej

Regulamin uczestnictwa w Targach Mamaville

(zwany dalej: „Regulaminem”)

1. Postanowienia ogólne

\

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów Mamaville edycja wiosna 2024 (zwanych dalej „Targami” lub „Targami Mamaville”) organizowanymi przez Mamaville s.c. M. Kostrzewa-Ziemkiewicz i A. Kacperczyk ul. Mikołajska 5/3a, 02-455 Warszawa (zwanych dalej „Organizatorem”).

Targi Mamaville edycja „Wiosna 2024” odbędą się w następujących terminach:

Poznań 2-3.03.2024 -Targi biletowane

Kraków 16-17.03.2024- Targi biletowane

Gliwice 24.03.2024 – Bezpłatny wstęp dla odwiedzających

Warszawa 7.04.2024 – Bezpłatny wstęp dla odwiedzających

Gdańsk20.04-21.04 -Targi biletowane

2. Zasady uczestnictwa

Targi organizowane są w celu promocji marek przedsiębiorczych mam i produktów tworzonych z pasją, z najlepszych surowców i wyprodukowanych w Polsce bazujących na autorskich projektach. Ideą targów jest zapewnienie różnorodności oferty i najwyższej jakości oferowanych produktów.

Jako uczestnika Targów rozumie się każdą osobę, która przebywa w obiekcie w związku z organizowanymi targami i nie jest wystawcą tj. w szczególności publiczność targową (zwany dalej: „Uczestnikiem” lub „Odwiedzającym”). Uczestnik może przebywać na terenie Targów wyłącznie na podstawie ważnego biletu wstępu w przypadku wydarzeń biletowanych.

2.1 Bilety wstępu na Targi (zwane dalej: „Biletami” lub „Biletem”) są sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych eBilet.pl oraz serwisów współpracujących z eBilet.pl bądź należących do Programów Partnerskich eBilet.pl, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniach organizowania Targów biletowanych 2024 r. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie, tj. 15 zł, w tym VAT.

Bilet jest jednodniowy i uprawnia do przebywania na Terenie Imprezy w danym dniu Tragów.

2.2 Bilet uprawnia Uczestnika do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Organizatora na terenie Targów. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do korzystania z atrakcji na terenie Targów zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.3 Organizator informuje, iż Bilety sprzedawane będą na oznaczony dzień, w którym odbywać się będą Targi, w związku z czym, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Uczestnikom nie przysługuje odstąpienie od zawartej z Organizatorem umowy w przedmiocie sprzedaży Biletu.

2.4. Inne świadczenia i usługi dla Uczestników:

 1. a) dla Uczestników dostępny będzie Bezpłatny Magazyn Mamaville. Magazyn będzie dystrybuowany w Punkcie Informacyjnym Targów (recepcja), jednakże w związku z tym, że liczba katalogów jest ograniczona, w chwili wyczerpania nakładu Uczestnik nie może wywodzić względem Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.
 2. b) Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, warsztatów, porad, doradztwa itd. przewidzianych w programie Targów.
 3. c) W celu ułatwienia zwiedzania Targów Organizator przygotowuje plan lokalizacji stoisk/mapę sytuacyjną Targów i wystawców dostępną w Punkcie Informacyjnym Targów (recepcja) dla Uczestników.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przygotowania i organizacji Targów

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.

3.2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

a) sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Terenie Imprezy;

b) legitymowania Osób Małoletnich;

c) przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów,

których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

d) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

f) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.

3.3 Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w: a) wzory Biletów; b) wykrywacze metali; c) inne niezbędne środki ochrony osobistej.

3.4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:

 a) rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;

b) zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

3.5. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na

Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

3.6. Organizator nie zapewnia parkingu. W strefie przyległej do Terenu Imprezy są parkingi ogólnodostępne, niestrzeżone.

4.Przepisy porządkowe

 1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach trwania wydarzenia.
 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna).
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
  • a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  • b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  • c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
  • d) wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika dla osoby niewidomej, a także deskorolek, rowerów, itp
  • e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
  • f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
  • g) niszczenia infrastruktury Targów, w tym opierania się o stoiska i wszelkie konstrukcje na terenie Targów;
  • h) osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

Odwiedzający są zobowiązani do: respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.

5.Odpowiedzialność i Ubezpieczenia

 1. Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
 2. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.), w tym szkody w mieniu Organizatora. Oceny wyrządzonych szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 3. Odwiedzający dokonujący zakupu Biletu ponoszą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie, (w szczególności, lecz niewyłącznie, kradzieże mienia Uczestników) lub nich samych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody.
 6. Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie.
 7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji przez wystawcę na terenie jego stoiska – ponosi wystawca.

6.Inne

 1. Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Targów ze względów bezpieczeństwa, gdy pomimo niewprowadzenia zakazu organizacji targów przez odpowiednie organy państwowe, organizacja Targów uniemożliwiałaby zagwarantowanie przez Organizatora zgodności z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i/lub wytycznymi. Organizator poinformuje o takowych zmianach poprzez stronę www. https://targi.mamaville.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie szkody powstałe wskutek okoliczności wskazanych w zdaniach poprzednich, w tym w szczególności nie jest zobowiązany do zwrócenia Uczestnikom udokumentowanych wydatków na zakup biletów wstępu na Targi.
 2. Organizator ma prawo do odwołania Targów z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów wstępu na Targi.