Flaga Unii Europejskiej

Regulamin uczestnictwa w Targach Mamaville

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Wystawców targów, wystaw i podobnych wydarzeń (zwanych dalej łącznie „targami”), organizowanymi przez Mamaville s.c. M. Kostrzewa-Ziemkiewicz i A. Kacperczyk, ul. Mikołajska 5/3a, 02-455 Warszawa (zwanych dalej „Organizatorem”).

Targi Mamaville edycje Jesień 2024 odbędą się w następujących terminach:

Warszawa 15/09/24 -Bezpłatny wstęp dla odwiedzających
GODZINY: 10:00 -17:00
LOKALIZACJA: Arena Ursynów
ADRES: Rotmistrza Witolda Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

Gliwice 22/09/24 -Bezpłatny wstęp dla odwiedzających
GODZINY: 10:00 -17:00
LOKALIZACJA: PreZero Arena Gliwice
ADRES: Akademicka 50, 44-100 Gliwice

Wrocław x TRŁ 5-6/10/24 -Targi biletowane
GODZINY: 11:00 -19:00
LOKALIZACJA: Hata Stulecia
ADRES: Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Lublin 20/10/24 -Bezpłatny wstęp dla odwiedzających
GODZINY: 10:00 -17:00
LOKALIZACJA: Hotel Luxor & Atelia Centre
ADRES: al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin

Kraków 10/11/24 -Bezpłatny wstęp dla odwiedzających
GODZINY: 10:00 -17:00
LOKALIZACJA: Hala 100-lecia KS Cracovia
ADRES: Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 40, 30-119 Kraków

1.Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się targi, w tym zwłaszcza przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

 1. Dla Wystawcy uczestnictwo w targach jest płatne. Koszt wynajmu stoiska oraz dodatkowych usług świadczonych przez Organizatora podany jest w formularzu rejestracyjnym (dalej: „formularz rejestracyjny”)
 2. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania z Regulaminem osób i podmiotów mu podległych, które świadczą dla niego usługi lub prace w związku jego uczestnictwem w targach (dalej: „współpracownicy”) oraz zapewni przestrzeganie Regulaminu przez Współpracowników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zawierania z wybranymi kontrahentami umów współpracy lub sponsorskich z prawem wyłączności w zakresie oferowania przez nich na targach konkretnej kategorii produktów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W TARGACH

 1. Zgłoszenie uczestnictwa i zawarcie umowy najmu stoiska
  1.1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez uzupełnienie i odesłanie formularza rejestracyjnego.
  1.2. Odesłanie przez Wystawcę formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej: https://targimamaville.pl/polityka-prywatnosci
  1.3. Zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie stoiska należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej do 7 dni przed terminem Targów.
  1.4. W ciągu 10 dni roboczych od akceptacji zgłoszenia Organizator wyśle fakturę pro-forma na wskazany adres e-mail.
  1.5. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, nie później niż dwa tygodnie przed targami. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po zamknięciu naboru będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie. W celu zapewnienia różnorodności oferty i najwyższej jakości oferowanych produktów Organizator ma prawo odmówić udziału w Targach.
  1.6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach przez którą należy rozumieć zainteresowanie najmem stoiska.
  1.7. Zgłoszenie uczestnictwa w ramach jednego stanowiska może obejmować tylko jednego wystawcę. W przypadku chęci współwystawienia w ramach jednego stoiska więcej niż jednego wystawcy, należy skontaktować się uprzednio z Organizatorem w celu uzyskania indywidualnej wyceny najmu stoiska.
  1.8. Organizator potwierdza uczestnictwo w targach w przeciągu 5 dni roboczych poprzez wysłanie Wystawcy wiadomości e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym
  1.9. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny otrzymanych ofert pod kątem ich atrakcyjności i zgodności z ideą targów, w szczególności z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w punkcie 2 poniżej. Niezależnie od podjętej decyzji Organizator informuje każdą zgłoszoną firmę o odmowie lub akceptacji zgłoszenia.
  1.10. Za datę zawarcia umowy najmu stoiska, przyjmuje się datę, w której Organizator wysłał Wystawcy potwierdzenie zgłoszenia. Odstąpienie od umowy jest możliwe w przeciągu 24 godzin od wysłania potwierdzenia
  1.11. Po zawarciu umowy najmu stoiska, Organizator przesyła Wystawcy drogą elektroniczną fakturę VAT proforma na kwotę wskazaną w formularzu zgłoszenia. Wystawca zobowiązany jest zapłacić kwotę wskazaną na fakturze VAT proforma w terminie wskazanym na fakturze.
  1.12. Opłata za udział w targach jest jednorazowa, uiszczana z góry i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa w targach.
  1.13. Faktura VAT za udział w targach zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu pieniędzy na konto Organizatora.
 2. Kryteria przyjmowania ofert
  2.1. Dokonując oceny ofert Wystawców Organizator bierze pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i estetykę oferowanych przez Wystawcę produktów, a także ich zgodność z tematyką targów.
  2.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach w szczególności w przypadku:
  2.2.1. zawarcia przez Organizatora umowy najmu stoiska z innym/i Wystawcą/ami o podobnym asortymencie;
  2.2.2. niezgodności oferty Wystawcy z zakresem tematycznym targów;
  2.2.3. zawarcia przez Organizatora umowy o wyłączności z innym Wystawcą lub kontrahentem Organizatora w zakresie oferowania na targach określonych kategorii produktów.
  2.2.4. zawarcia w ofercie Wystawcy treści godzących w dobro obyczajów lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, a także naruszających dobro i interesy Organizatora, zasady uczciwej konkurencji, noszących znamiona lub podejrzenie przestępstwa,
  2.2.5. gdy Wystawca, który zawarł umowę na udział w poprzednich edycjach targów, nie uiścił w wymaganym terminie opłaty za najem stoiska, naruszył Regulamin targów lub z innych powodów doszło do odstąpienia od umowy najmu stoiska z przyczyn leżących po stronie Wystawcy.

III. ORGANIZACJA TARGÓW

 1. Organizacja stoisk

1.1. Miejsce targów oraz godziny otwarcia dla odwiedzających wskazane są na stronie internetowej Organizatora www.targimamaville.pl
1.2. W obiekcie znajdują się dwa rodzaje stref stoisk: Premium i Standard. Do strefy Premium przydzielani są Wystawcy, którzy wykupili reklamę w Mamaville Magazine. Formularz rejestracyjny umożliwia wykupienie ww. Reklamy.
1.3. Organizator przydziela Wystawcy stoisko zgodne z potwierdzeniem zgłoszenia, ale o ostatecznej lokalizacji stoiska Wystawcy decyduje Organizator.
1.4. Niezależnie od godzin montażu w wybranych lokalizacjach, stoiska musza być gotowe nie później niż 30minut przed otwarciem targów dla odwiedzających pod rygorem zerwania umowy.
1.5. Wystawca zobowiązany jest do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia targów dla odwiedzających. Organizator nie odpowiada za aranżację oraz obsługę stoiska Wystawcy.
1.6. Wystawca nie może bez zgody Organizatora udostępniać (zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie) stoiska lub jego części osobom trzecim w celu prezentacji własnych lub cudzych produktów.
1.7. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska oraz zapewnienie jego obsługi. Niestandardowe elementy wyposażenia stoiska precyzowane są na etapie zgłoszenia.
1.8. Na stoisku Wystawcy mogą być prezentowane wyłącznie produkty Wystawcy, zgodnie ze specyfikacją asortymentu wskazaną w formularzu zgłoszeniowym.
1.9. Zabronione jest prezentowanie na stoisku produktów lub treści niezgodnych z treścią oferty Wystawcy, a także naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, wytworzonych lub pozyskanych w drodze przestępstwa lub czynów nieuczciwej konkurencji.
1.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z prezentacją produktów Wystawcy, w tym zwłaszcza wynikających z praw własności intelektualnej.
1.11. Prezentowanie przez Wystawcę produktów z naruszeniem postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do żądania od Wystawcy natychmiastowego zaprzestania ich dalszej prezentacji. W przypadku zignorowania tego żądania, Organizator uprawniony jest do usunięcia ww. produktów na koszt i ryzyko Wystawcy.
1.12. W przypadku publicznego wykonania lub odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych przez Wystawcę, Wystawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania i do zapłaty w tym zakresie wymaganego wynagrodzenia (tantiem).
1.13. W uzasadnionych przypadkach, Organizator ma prawo ingerencji w aranżację stoiska, zwłaszcza gdy stoisko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Ingerencja Organizatora dokonywana jest na koszt i ryzyko Wystawcy.
1.14. Wystawca może eksponować sprzedawane przez siebie produkty oraz reklamować je (np. poprzez rozdawanie ulotek) jedynie w ramach swojego stoiska.
1.15. Dostęp do prądu zapewniony będzie tylko tym Wystawcom, którzy zgłosili taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli Wystawca potrzebuje niestandardowego poboru mocy prądu, powinien wcześniej poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapewnienia niestandardowej mocy prądu.
1.16. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich produktów i materiałów ze stoiska oraz jego demontażu (w przypadku gdy stoisko zostało zabudowane) do 2 godzin po zamknięciu targów dla odwiedzających, przy czym rozpoczęcie ww. czynności nie może nastąpić przed zamknięciem targów dla odwiedzających. Brak wykonania ww. czynności przez Wystawcę w zakreślonym terminie upoważnia Organizatora do ich dokonania na koszt i ryzyko Wystawcy.

 1. Promocja

2.1. Wystawca zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi zdjęcia, grafiki lub pliki video prezentujące Wystawcę oraz oferowane przez niego produkty (dalej: Materiały promocyjne) w celu promocji udziału Wystawcy w targach. Materiały promocyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną 5 dni po akceptacji zgłoszenia.
2.2. Wystawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przekazanych Organizatorowi materiałów promocyjnych, a także gwarantuje, że materiały promocyjne nie naruszają praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich lub prawa własności przemysłowej.
2.3. Wystawca nieodpłatnie upoważnia Organizatora do nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie korzystania z materiałów promocyjnych w celu m.in. promocji targów, Uczestnika, Organizatora oraz partnerów i sponsorów targów, a także w celach informacyjnych i archiwizacyjnych.
2.4. Licencja, o której mowa w punkcie 2.3 upoważnia Organizatora w szczególności do korzystania z materiałów promocyjnych na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej ilości, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu (m.in. w sieci Internet, w tym zwłaszcza na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora), publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie.
2.5. Wystawca wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć i nagrań wykonanych przez niego w trakcie targów, zawierających produkt, oznaczenia oraz logotypy Wykonawcy.

 1. Odpowiedzialność

3.1. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich produktów i wyposażenia przydzielonego mu stoiska we własnym zakresie i na własny koszt.
3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie produktów i innych przedmiotów Wystawcy.
3.3. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody na rzeczy i osobie będące następstwem wyłącznie zawinionego działania lub zaniechania Organizatora, jego pracowników oraz podmiotów, które świadczą na jego rzecz usługi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich przebywających w obiekcie.
3.4. Wystawca jest odpowiedzialny wobec Organizatora za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania stoiska, w tym zwłaszcza za jego uszkodzenie.
3.5. Wystawca w ramach swojego stoiska jest odpowiedzialny za zorganizowanie go w taki sposób, aby nie istniało ryzyko doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu u osób trzecich, w tym odwiedzających Targi oraz aby stoisko nie zagrażało bezpieczeństwu i nie spowodowało szkody również w nieruchomości, w której Targi się odbywają. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które spowodował i które powstały w wyniku nie zachowania zasad bezpieczeństwa w tym rażącego niedbalstwa.

 1. Postanowienia porządkowe

4.1. Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, w tym wszelkich instrukcji obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane są targi.
4.2. W trakcie targów na obiekcie obowiązuje ścisły zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, składowania poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań i papierów, wnoszenia butli z gazem, helem oraz korzystania z wózków widłowych.
4.3. Wystawca oraz jego Współpracownicy zobowiązani są do każdorazowego wyłączenia zasilania energii elektrycznej w przypadku opuszczenia zajmowanego stoiska.
4.4. Do zabudowy stoisk nie pozwala się używać materiałów łatwopalnych.
4.5. Wystawcy oraz ich pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora (lub w jego imieniu) ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Wprowadzenie zmian nie wymaga zgody Wystawcy.
 2. Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, epidemie, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. W przypadkach wskazanych powyżej Organizator nie ponosi żadnych prawnych konsekwencji wobec Wystawcy lub Uczestników.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Targów z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas zobowiązany jest do zwrócenia wpłaconych przez Wystawców zaliczek na poczet wynajętych stoisk oraz zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów.
 4. Wszelkie spory, które wyniknęły pomiędzy Organizatorem a Wystawcą, których nie udało się rozwiązać w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według miejsca prowadzenia działalności przez Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za ilość sprzedanych rzeczy przez wystawcę.
 6. Odesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne z zawarciem umowy i akceptacją Polityki Prywatności znajdującej się na https://targimamaville.pl/polityka-prywatnosci/